Ваш магазин майже створений

Умови роботи

Ліцензійна угода-оферта про право використання програми для ЕОМ «Платформа Prem-site»

Товариство з обмеженою відповідальністю "Сайт Імідж" в особі директора Пилипчука Івана Петровича, який діє на основі статуту, Ліцензіар з одного боку, і Ліцензіат, далі по тексту "Користувач", надалі спільно названі "Сторони", а окремо - "Сторона", беручи до уваги, що:

  • Сайт Імідж є офіційним представником компанії ТзОВ "Сайт Імідж", що є власником комп’ютерної програми "Система управління сайтом ImageCMS" ("ImageCMS") на основі Свідоцтва України про реєстрацію авторського права на твір № 28093 від 23.03.2009 року (далі - Свідоцтво) та має право на основі угоди П02-14 надавати невиключні ліцензії на комп’ютерну програму "Система управління сайтом ImageCMS" на території України та інших країн.

Уклали дану Ліцензійну угоду (далі - Угоду) про наступне:

1. ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ

1.1. Аккаунт - обліковий запис Користувача, що ідентифікується даними, вказаними під час реєстрації та однозначно і повністю визначає об’єм даних у широкому сенсі, які належать Користувачеві. Під даними в широкому сенсі розуміються будь-які дані, які вводяться Користувачем (наприклад, шаблон, налаштування, контент, файли, зображення тощо) або виникають в процесі використання Програми (наприклад, статистика відвідувань, замовлень, дані по замовленнях тощо).

1.2. Активація Аккаунту - дія Користувача, яка сигналізує про намір заключити Ліцензійну угоду, що виражається у вигляді натискання на кнопку "Активувати Аккаунт". У результаті Активації Аккаунту присвоюється унікальний номер-ідентифікатор.

1.3. Блокування Аккаунту - стан Аккаунту, в якому Користувачеві наданий доступ до його даних, але функціональність Програми не забезпечується. У стані Блокування Аккаунту, при запиті даних сайтом Користувача з серверу Prem-site, Програма автоматично відображає повідомлення про відсутність доступу. Списування Ліцензійної нагороди під час Блокування Аккаунту не відбувається. По завершенню 7 календарних днів Блокування Аккаунту активується автоматична переадресація Програмою запитів даних, що поступають із сайту Користувача на сервер Prem-site на URL-адресу, визначену параметрами Програми.

1.4. Інтернет-сайт (Сайт) - сукупність інтегрованих програмно-апаратних і технічних засобів, а також інформації, призначеної для публікації в мережі Інтернет і такої, що відображається в певній текстовій, графічній або звуковій формах.

1.5. Панель управління - інтерфейс Користувача в Програмі, який дозволяє Користувачу змінювати доступні налаштування Програми та здійснювати інші передбачені Тарифним планом дії в Програмі.

1.6. Програма - програма для ЕОМ "Платформа Prem-site", яка являє собою сукупність даних і команд, призначених для функціонування ЕОМ та інших комп’ютерних пристроїв з метою отримання певного результату. Об’єм результату функціонування обмежений Тарифним планом.

1.7. Підписка - придбання Користувачем права використання Програми шляхом оплати суми ліцензійної винагороди відповідно до одного із запропонованих Prem-site тарифних планів.

1.8. Сервер Prem-site (Сервер) - апаратный комплекс, який складається з кількох комп’ютерів-серверів, налаштований та адміністрований таким чином, аби забезпечити достатню продуктивність Програми під час використання Користувачем.

1.9. Тарифний план - розмір ліцензійної винагороди, який відповідає певному Prem-site об’єму функціональних можливостей Програми і строку використання Програми. Усі доступні Користувачеві Тарифні плани розміщені на сайті Prem-site за адресою: http://Prem-site.com.ua/tarify.

1.10. Електронна пошта - для Prem-site це будь-яка адреса групи @Prem-site.ru; для Користувача - адреса, вказана під час реєстрації Аккаунту. Кожна зі Сторін зобов’язується самостійно забезпечити свій доступ до електронної пошти, достатній для отримання необхідних сповіщень за даною Угодою.

2. ПРЕДМЕТ УГОДИ

2.1. Предметом дійсної Угоди є надання Prem-site Користувачу простої невиключної ліцензії на використання Програми в порядку та на умовах, передбачених дійсною Угодою.

2.2. Дійсна Угода застосується до всіх оновлень Програми, які передаються або робляться доступними Користувачу у зв’язку із заключенням даної Угоди.

2.3. Програма для ЕОМ "Платформа Prem-site" є результатом інтелектуальної діяльності Сайт Імідж та захищається законодавством України про авторське право. Сайт Імідж гарантує, що володіє всіма необхідними правами для надання Користувачу прав на використання Програми за даною Угодою.

2.4. Територія використання Програми за даною Угодою не обмежена.

3. ОБ’ЄМ ЛІЦЕНЗІЇ

3.1. Просте невиключне право на використання Програми за даною Угодою включає в себе право Користувача на використання Програми впродовж періоду часу та в об’ємі функціональності, передбачених Тарифним планом, оплаченим Користувачем.

3.1.1. Користувачу надається можливість зміни налаштувань Програми в межах, доступних Користувачу в Панелі управління.

3.1.2. Користувачу надається можливість налаштування шаблонів, що містяться в Програмі, шляхом зміни HTML коду в залежності від обраного тарифного плану.

3.2. Користувач НЕ має права:

3.2.1. Отримати доступ до вихідного коду Програми, редагувати і/або вивчати вихідний код Програми, розкривати технологію роботи Програми.

3.2.2. Використовувати Програму для здійснення протизаконних дій, включаючи, проте не обмежуючись: спам-розсилки, направлення погроз та образ, розповсюдження неправдивої реклами, заклик до насильницьких дій.

3.2.3. Копіювати, відтворювати Програму або окремі її елементи і зберігати Програму на матеріальному носії з ціллю передачі третім особам.

3.2.4 Розміщувати у Програмі і/або з використанням Програми файли вірусів та інших шкідливих програм, розповсюджувати шкідливі програми з використанням Програми.

3.2.5. Намагатися обійти технічні обмеження, встановлені в Програмі.

3.2.6. Публікувати Програму, надаючи третім особам змогу її копіювання.

3.2.7. Надавати Програму в прокат, в оренду або в тимчасове користування третім особам з метою отримання прибутку.

3.3. Результати використання Програми Користувачем, включаючи всі види введених первинних даних відповідно до п. 1.1. даної Угоди або отриманих в результаті функціонування Програми, належать Користувачу.

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Сайт Імідж має право:

4.1.1. Розширювати і допрацьовувати функціональність Програми без отримання згоди Користувача, проводити оновлення Програми.

4.1.2. Вносити зміни в Тарифні плани без попереднього погодження з Користувачем. Нові тарифні плани не розповсюджуються на Підписку, оплачену Користувачем до дати набуття чинності нових Тарифних планів. Набирання чинності нових Тарифних планів не тягне за собою автоматичну зміну Тарифного плану Користувача, який оформив Підписку до набуття чинності нових Тарифних планів.

4.1.3. Блокувати доступ до Програми у випадку порушення Користувачем умов даної Угоди або за вимогою суду, або інших компетентних органів РФ.

4.1.4. Видаляти інформацію, розміщену Користувачем з використанням Програми, якщо вона порушує вимоги законодавства РФ і/або умови даної Угоди, а також у випадку запиту третіх осіб, які підтверджують, що розміщена інформація порушує їх права.

4.1.5. Запросити в Користувача додаткову інформацію: сертифікати аби ліцензії, а також додаткову контактну інформацію у випадку наявності підстав вважати, що Користувачем порушуються норми діючого законодавства РФ або у випадку отримання Сайт Імідж відповідного запиту від правоохоронних органів. У випадку відмови Користувача надати вказану інформацію, Сайт Імідж має право обмежити права доступу Користувача до Програми до закінчення оплаченого періоду.
4.2. Сайт Імідж зобов’язується:

4.2.1. Надати Користувачу просте невиключне право на використання Програми відповідно до розділу 3 даної Угоди.

4.2.2. За запитом Користувача упродовж 1 (однієї) доби з моменту отримання запиту видалити будь-яку інформацію, пов’язану з Аккаунтом Користувача, із Серверу Prem-site.

4.2.3. Інформувати Користувача про суттєві допрацювання та зміни в Програмі, а також про зміни в умовах передачі прав на використання Програми шляхом електронної поштової розсилки або публікації на сайті Prem-site - Prem-site.ru.

4.2.4. Інформувати Користувача про зміну Тарифних планів шляхом електронної поштової розсилки і/або публікації на сайті Prem-site - Prem-site.ru.

4.2.5. Забезпечити функціонування Програми і допуск Користувача до Програми за умови виконання Користувачем умов п. 6. даної Угоди.

4.3. Користувач має право:

4.3.1. Отримати просте невиключне право на використання Програми в об’ємі, передбаченому розділом 4 даної Угоди.

4.3.2. Самостійно обирати Тарифний план із запропонованих Prem-site Тарифних планів, на власний розсуд змінювати Тарифний план після закінчення Підписки.

4.3.3. Відмінити Підписку в порядку, встановленому розділом 7 даної Угоди.

4.3.4. Надати доступ до свого Аккаунту третім особам на умовах, визначених оплаченим Користувачем Тарифним планом.

4.3.5. Направляти на адресу Prem-site пропозиції та побажання щодо покращення і допрацювання функціоналу Програми.

4.3.6. У випадку внесення Prem-site змін у Тарифні плани Користувач, який оформив Підписку до набуття чинності нових Тарифних планів, має право продовжити використання Програми на умовах, передбачених даним Тарифним планом Користувача, упродовж 6 (шести) місяців із дати набуття чинності нових тарифних планів.

4.4. Користувач зобов’язується:

4.4.1. Самостійно забезпечити технічну можливість використання Програми, у тому числі: доступ до мережі Інтернет, наявність на комп’ютері Користувача, з якого здійснюється доступ до Програми, програмного забезпечення для перегляду інтернет-сайтів.

4.4.2. Самостійно вивчити Документацію до Програми, розміщену на сайті Prem-site - Prem-site.ru за адресою: http://docs.Prem-site.ru - та інші матеріали, розміщені в Панелі управління Користувача і на сайті Prem-site, для ознайомлення з можливостями Програми.

4.4.3. Своєчасно оплачувати ліцензійну винагороду в розмірі і в строки, передбачені Тарифним планом Користувача.

4.4.4. Забезпечити збереження отриманих від Prem-site параметрів доступу до Програми з метою захисту від несанкціонованого доступу.

5. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧІ ПРАВ

5.1. Передача Користувачу простого невиключного права на використання Програми здійснюється на пізніше 1 (однієї) доби з моменту оплати Користувачем ліцензійної винагороди шляхом надання Користувачу параметрів доступу (логін і пароль) в Аккаунт або звільнення Аккаунту Користувача від Блокування. Із моменту отримання Користувачем параметрів доступу в Аккаунт просте невиключне право на використання Програми вважається переданим Prem-site і отриманим Користувачем.

5.2. Передача Програми на матеріальному носії не відбувається.

5.3. За наявності у Користувача претензій до об’єму фактично наданих прав на використання Програми Користувач зобов’язанаий повідомити про них Prem-site по Електронній пошті у строк не пізніше 5 (п’яти) діб із моменту їх виникнення.

5.4. Сайт Імідж повинне розглянути претензію Користувача у строк не пізніше 1 (однієї) доби і у випадку її обгрунтування застосувати вся необхідні міри для усунення її причини або передати Користувачу інструкції з усунення причин претензії.

6. ПОРЯДОК ОПЛАТИ

6.1. Усі розрахунки Сторін за даною Угодою відбуваються в гривнях. Ліцензійна винагорода не оподатковується ПДВ на підставі п. 26 ст. 149 НК РФ.

6.2. Розмір ліцензійної винагороди визначається на основі обраного Користувачем Тарифного плану та строку використання Програми.

6.3. Користувач має право внести одноразовий платіж за використання Програми на наступні строки: 1, 3, 6 12 місяців.

6.4. Prem-site виставляє Користувачу рахунок на оплату ліцензійної винагороди відповідно до обраного Користувачем Тарифного плану і строку одноразової оплати через панель управління Програми.

6.5. Ліцензійна винагорода вважається оплаченою з моменту надходження відповідної суми грошових коштів від Користувача на розрахунковий рахунок Сайт Імідж. Не допускається часткова оплата Користувачем передбаченої обраним Користувачем Тарифним планом ліцензіної винагороди.

6.6. Користувач має право змінити Тарифний план в бік збільшення функцій. Для цього він направляє заявку способом, вказаним в розділі Аккаунт ->Тарифний план. Prem-site надає, а Користувач приймає додатковий об’єм невиключних прав у порядку, вказаному в розділі 5 Угоди. Користувач також має право змінити Тарифний план в бік зменшення функцій з моменту закінчення оплаченого строку надання прав на Програму.

6.7. Після завершення оплаченого строку надання прав Prem-site зупиняє доступ Користувача до Програми шляхом Блокування Аккаунту.

6.8. У випадку, якщо Користувач не оплачує винагороду за наступний період використання прав на Програму упродовж 30 і більше днів з моменту настання стану Блокування Аккаунту, Інсейлс розглядає такі дії Користувача як відмову від виконання Угоди і діє відповідно до п. 9.4.

7. ПОРЯДОК ВІДМІНИ ПІДПИСКИ

7.1. Користувач має право в односторонньому порядку відмовитися від Підписки одним із наступних способів:

  • направити на адресу Prem-site сповіщення про відмову від оплаченої Підписки і вимагати повернення оплаченої ліцензійної винагороди в порядку, передбаченому даним розділом Угоди;
  • відмовитися від продовження Підписки шляхом невнесення оплати ліцензійної винагороди за наступний період.

7.2. Підписка може бути відмінена Користувачем з місяця, який слідує за місяцем направлення відмови від Підписки на адресу Prem-site.

7.3. Повернення оплаченої Користувачем ліцензійної винагороди відбувається в наступному порядку:

7.3.1. Повернення ліцензійної винагороди за місяць, який передує місяцю відмови, а також за місяць направлення відмови від Підписки не відбувається.

7.3.2. Повернення оплаченої Користувачем ліцензійної винагороди за період, починаючи з місяця, що слідує за місяцем відмови від Підписки, відбувається впродовж 5 (п’яти) робочих днів з моменту направлення Користувачем на адресу Prem-site вимоги про відмову від Підписки.

7.4. У випадку, якщо Користувач не використав передане Prem-site просте невиключне право впродовж строку його надання, але не повідомив Prem-site про відмову від Підписки, обов’язок Prem-site з передачі невиключого права вважається в повному об’ємі виконаним, а повернення оплаченої Користувачем ліцензійної винагороди не відбувається.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1. Сторони дійсної Угоди несуть відповідальність відповідно до дійсного законодаства України.

8.2. Користувач бере на себе повну відповідальність за результати своїх дій в Програмі, а також за дії в Програмі третіх осіб, яким Користувач надав доступ до Програми, включаючи, проте не обмежуючись: налаштування Програми, роботу з даними, роботу з шаблонами. Сайт Імідж не несе відповідальності за дії Користувача в Програмі і не гарантує виправлення результатів дій Користувача.

8.3. Сайт Імідж не несе відповідальності за неможливість використання Програми Користувачем з причин, що не залежать від Prem-site.

8.4. Сайт Імідж не несе відповідальності за вміст розміщеної Користувачем інформації з використанням Програми, що публікується в текстовому, графічному, мультимедійному чи інших форматах.

8.5. Користувач несе відповідальність за розміщення будь-яких матеріалів, у тому числі рекламних матеріалів і матеріалів, які є об’єктом авторського права відповідно до дійсного законодавства РФ.

8.6. Сайт Імідж не несе відповідальності за результат використання або корисність прав на використання Програми, наданих за даною Угодою, а також за якість доступу Користувача до Програми через мережу Інтернет.

8.7. Користувач несе відповідальність за збереження параметрів доступу, які забезпечують доступ Користувача до Програми, і за збитки, які можуть бути спричинені внаслідок несанкціонованого використання його доступу.

8.8. Користувач несе відповідальність за порядок ведення своїх ділових операцій з використанням Програми, самостійно приймає рішення про необхідність реєстрації суб’єкта підприємницької діяльності і придбання всіх необхідних сертифікатів, ліцензій, дозволів та інших подібних документів.

9. ДІЯ УГОДИ

9.1. Датою заключення даної Угоди є дата створення Аккаунту (обліковий запис Користувача).

9.2. Угода діє впродовж 1 (одного) року з моменту її заключення. Для цілей дійсної Угоди рік приймається рівним 365 дням. У випадку, якщо жодна зі Сторін не повідомила іншу Сторону про намір розірвати дану Угоду, після закінчення строку її дії вона автоматично продовжується на наступний рік. Кількість пролонгацій Угоди не обмежена.

9.3. У випадку порушення Користувачем умов даної Угоди, зокрема:

  • порушення Користувачем умов про об’єм ліцензії відповідно до розділу 4 даної Угоди, а також порушення Користувачем прав і законних інтересів Сайт Імідж, винного завдання збитків Сайт Імідж, Сайт Імідж має право достроково розірвати Угоду і негайно блокувати доступ до Програми з попереднім оповіщенням Користувача не пізніше дати Блокування. При цьому повернення суми ліцензійної винагороди за період Блокування Аккаунту не відбувається.

9.4. У випадку відмови Користувача від подальшого виконання надої Угоди Сайт Імідж має право видалити всі дані Користувача, пов’язані з його Аккаунтом, і сам Аккаунт Користувача по закінченню 60 днів із моменту завершення останнього оплаченого періоду Підписки.

9.5. Сайт Імідж має право відмовитися від виконання зобов’язань за даною Угодою, направивши сповіщення Користувачу не пізніше, ніж за 60 (шістдесят) днів до запланованої дати розірвання Угоди.

10. ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ

10.1. Усі спори, які можуть виникнути між Сторонами з питань, пов’язаних із виконанням даної Угоди, будуть вирішуватися Сторонами шляхом переговорів.

10.2. У випадку, якщо Сторони не врегулювали суперечки шляхом переговорів, такі суперечки вирішуються Сторонами в арбітражному суді м. Санкт-Петербурга.

11. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

11.1. Сторони погоджуються зберігати в таємниці і вважати конфіденційними умови даної Угоди, а також всю інформацію, отриману однією Стороною від іншої Сторони під час її укладання і виконання (надалі - "Конфіденційна інформація") та не розкривати, не розголошувати, не оприлюднювати або іншим способом не надавати таку інформацію будь-якій іншій стороні без попереднього письмового дозволу Сторони, що передає цю інформацію.

11.2. Кожна зі Сторін буде вживати всі необхідні міри для захисту Конфіденційної інформації як мінімум із застосуванням тих самих мір, які Сторона застосовує для захисту власної Конфіденційної інформації. Доступ до Конфіденційної інформації надається лише тим співробітникам кожної зі Сторін, яким він обгрунтовано необхідний для виконання службових обов’язків з виконання Угоди. Кожна зі Сторін зобов’язується ознайомити своїх Співробітників із зобов’язаннями з забезпечення збереження Конфіденційної інформації, які передбачені даною Угодою у відношенні до Сторін.

11.3. Зобов’язання зі збереження в таємниці Конфіденційної інформації дійсне в межах строку виконання Угоди і впродовж п’яти років після припинення його дії, якщо Сторонами не буде обумовлено інше.

12. ДОДАТКОВІ УМОВИ

12.1. Відносини Сторін за даною Угодою регулюються дійсним законодавством України.

12.2. Користувач дає згоду на отримання додаткової інформації та інформаційних розсилок Prem-site за вказаною під час реєстрації на сайті Prem-site - Prem-site.ru адресою та телефоном. Інформація та розсилки можуть містити інформацію про зміни та покращення Програми, про зміни Тарифних планів, про інші продукти та послуги, які пропонуються Інсейлс, анонси профільних подій Prem-site.

13. ФОРС-МАЖОР

13.1 Сайт Імідж звільняється від відповідальності за повне або часткове невиконання зобов’язань за даною Угодою, якщо таке невиконання стане наслідком дії непереборної сили ("форс-мажор"), тобто надзвичайних і невідворотних Сторонами за даних умов обставинами, у тому числі масових заворушень, заборонних дій влади, стихійних лих, пожеж, катастроф та інших обставин непереборної сили, а також:

  • збоями в електроживленні;
  • глобальними перебоями в роботі українських і міжнародних сегментів мережі Інтернет;
  • перебоями систем маршрутизації;
  • перебоями, що викликані хакерськими і DOS-атаками, а також іншими протиправними діями третіх осіб.

13.2. Сайт Імідж зобов’язується в тому випадку, якщо це технічно здісненно, електронною поштою сповістити Ліцензіата про виникнення форс-мажорних ситуацій впродовж 7 (семи) днів із моменту їх настання.

13.3. Якщо в результаті настання форс-мажорних обставин Сайт Імідж буде позбавлений змоги виконати свої зобов’язання за Угодою впродовж 3 і більше місяців, то Угода вважається розірваною без відшкодування збитків.

14. Реквізити і контактна інформація

ТОВ ”Сайт Імідж” ІПН 3152506593 79049,
м. Львів, вул. Драгана, 30/108
р/н 2600905303001
Західне ГРУ «ПриватБанк» МФО 325321
тел. (032) 276-80-02
Генеральний директор І.П. Пилипчук